Lineage

Luk Ah Choi
|
Wong Kei Ying
|
Wong Fei Hung
|
Tang Fong
|
Yuen Ling
|
Yee Chi Wai
|
Joseph Demundo
|
Lloyd D. Wright

Sifu Lloyd D. Wright & his 2011 students

Sifu Lloyd D. Wright
Chief Branch Instructor

Yee’s Hung Ga Kung Fu
International Board
Member

5th Generation Indoor Disciple
from Wong Fei Hung

Contact Us

646-808-7630 | 212-713-5896
yeeshunggamidtown@gmail.com

Secretary: Alison Velasco
akvelasco@gmail.com

Yee’s Hung-Ga Branches

Chinatown NYC | NJ Headquarters
Tai Shan, China

Sifu Lloyd D. Wright is certified by the Yee’s Hung Ga International Kung Fu Association.