Events & Photos

Contact Us

212-713-5896 | yeeshunggamidtown@gmail.com

Secretary: Alison Velasco
akvelasco@gmail.com

Yee’s Hung-Ga Branches

Chinatown NYC | NJ Headquarters
Tai Shan, China

Branch Lineage

Luk Ah Choi
|
Wong Kei Ying
|
Wong Fei Hung
|
Tang Fong
|
Yuen Ling
|
Yee Chi Wai
|
Joseph Demundo
|
Lloyd D. Wright

Sifu Lloyd D. Wright & his 2011 students

Sifu Lloyd D. Wright
Chief Branch Instructor

Yee’s Hung Ga Kung Fu
International Board
Member

5th Generation Indoor Disciple
from Wong Fei Hung

Sifu Lloyd D. Wright is certified by the Yee’s Hung Ga International Kung Fu Association.